تنها تو - زهره " منصوره اتابکی "

تنها  توئی  تنها  توئی در خلوت  تنهاییم

تنها تو میخواهی مرا با اینهمه  رسوائیم

ای یار بی همتای م سرمایه ی سودای من

گر بی تو مانم وای من وای از دل سودائیم

جان گشته سرتا پا تنم از ظلمت تن ایمنم

ش د آفتاب   روشنم  پیدا  به  ن ا پیدائیم

من از هوسها رسته ام از آرزوها جسته ام

مرغ قفس بشکسته ام شادم ز بی پروائیم

دانی که دلدارم توئی دانم خریدارم توئی

یارم توئی یارم توئی شادی از این شیدائیم

آن رشک ماه ومشتری آمد به صد افسونگری

گفتم به "زهره " ننگری ای دولت بینائیم

                                   زهره " منصوره اتابکی "

/ 1 نظر / 196 بازدید
آرش

سلام بدو بیا که من آپانیدم.... [نیشخند] ببخشید که نمیتونم زود به رود بیاپانم به خاطر مشغله کاریه دیگه .... ولی سعی میکنم که همیشه پنجشنیه ها یا جمعه ها بیاپانم. با پست 200 ام ...! به نام « اخبار 50 سال آینده ی ایران....! » آپانیدم منتظرتم. [گل]