یک مشت نقطه چین - زهره عبدا... خانی

یک بیت واژه راه صدا را گرفته است

من بی صدا به یاد شما ، با گرفته است ...

یک شعر تازه می شوم و داد می کشم

حال مرا سکوت شماها گرفته است

دستان شعر گردن حس مرا فشرد

یک دختر کبود که آنجا گرفته است ...

با بیت های درهم و مغشوش شاعری

سر می کند دوباره که هرجا گرفته است ...

یک دسته نقطه چین اضافی به جای شعر

پاشیده و تمام فضا را گرفته است !

یک بیت واژه راه صدا را گرفته است

دعوای وزن و قافیه بالا گرفته است 

                                   زهره عبدا... خانی

/ 1 نظر / 44 بازدید