عمر اسد ا... مبشری

عمر موجی بود و بر دریا گذشت                                 

موج طوفانزا که با رویا گذشت

هرچه بینی در نظرگاه   وجود                                

با تو می گویند دائم،"ها"  گذشت

بس که مرغ صبحدم بی ما بخواند                       

بس که باد صبحدم بی ما گذشت 

گرچه ناله ی عشق در پنهان فسرد         

یا که بانگ طبل پر غوغا گذشت

سخت دلشادم که دور زندگی             

زشت اگر هم بود بس زیبا گذشت

این گذشتن ها اساس عالمست               

لیک می گریم که ناپیدا گذشت

ای خوش آن کو در گذرگاه حیات                 

هر کجا با دیده ی بینا گذشت

بشنو از چنگ َ   به ساز َ     "مثنوی"             

"هین مگو فردا که فرداها گذشت "

                               اسد ا...  مبشری

 

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
چشم به راه

قشنگ بود[چشمک][چشمک]