برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
آنجایی که تو - سید محمدرضا هاشمی زاده

خانه ام در پشت دریـاهـاست،آنجا یی که تـو...

می خروشی از عطش درهُـرم دنیایی که تو...

لیـــلی مــن قــسمـت داغ جـنـــونــم را بــــده    

 تا شوم مجنون ترازمجنون به صحرایی که تو... 

در زمســـتان سبـــزخواهـد شد کـویـرسیـنه ها   

می شکوفــد ســـرخ تـر لبخــند گلهـایی که تو...

می کشــد تصویـــر صـدهــا اقیــانـوس کبـــیـر

 مـــوج مـــوج بیقـــرار نقش دریـــایی کـه تو...  

 سیـــب ســرخـم را به روی دستــهایم می بـرم   

  تـا بهشـــت آرزوهـــایم همـانجــایی کــه تـــو ...

                                                                سید محمد رضا هاشمی زاده:: برچسب‌ها: سید محمد رضا هاشمی زاده
نویسنده : شروینسا
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب