برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
بهار بی گل - حزین لاهیجی

ساقی  می  عارفانه ات  کو ؟                   

جان داروی جاودانه ات کو ؟

گیرم  که نیم  سزای احسان                                         

بخشایش بی بهانه ات  کو ؟

شب را به امید صبح کردیم                              

صبح است می شبانه ات کو ؟

افسرده ی قیل و قال عقلم                                     

نالیدن  عاشقانه ات   کو ؟

تا چند  زبون  چرخ  باشم                                                     

بی آتش دل زبانه ات کو ؟

بی برگیها جوانه کرده ست                           

ای مرغ قفس ترانه ات کو ؟

تاراج گر  خزان به  گل  زد                                                 

خار و خس آشیانه ات کو ؟

تا چند"حزین"بدشت گردی ؟            

ای خانه خراب خانه ات کو ؟

                                             حزین لاهیجی

 :: برچسب‌ها: حزین لاهیجی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب