برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
ما نیز هم بد نیستیم - سعدی

ای سرو بالای سهی ؛ کز صورت جان آگهی

وز هر چه در عالم بهی ؛ ما نیز هم بد نیستیم

گفتی به رنگ من گلی ؛ هرگز نبیند بلبلی

آری نکو گفتی ولی ؛ ما نیز هم بد نیستیم ....

تا چند گویی ما و بس ؛ کوته کن ای رعنا و بس

نه خود تویی زیبا و بس ؛ ما نیز هم بد نیستیم

ای شاهد هر مجلسی ؛ وآرام جان هر کسی

گر دوستان داری بسی ؛ ما نیز هم بد نیستیم

گر گلشن خوشبو تویی ؛ ور بلبل خوشگو تویی

ور در جهان نیکو تویی ؛ ما نیز هم بد نیستیم

گویی چه شد کان سرو و بن ؛ با ما نمیگو ید سُخُن

گو بی وفایی پر مکن ؛ ما نیز هم بد نیستیم

گر تو به حسن افسانه ای ؛ یا گوهر یکدانه ای

از ما چرا بیگانه ای ؛ ما نیز هم بد نیستیم

گفتم تو ما را دیده ای ؛ وز حال ما پرسیده ای

پس چون ز ما رنجیده ای ؛ ما نیز هم بد نیستیم

گفتی به از من در چگل ؛ صورت نبندد آب و گل

ای سست مهر سخت دل ؛ ما نیز هم بد نیستیم

سعدی گر آن زیباقرین ؛ بگزید بر ما همنشین

گو هر که خواهی برگزین ؛ ما نیز هم بد نیستیم

                                       سعدی:: برچسب‌ها: سعدی
نویسنده : شروینسا
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب