برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
چند گه - وحشی بافقی

عشق می  فرمایدم  مستغنی از دیدار باش

چند گه با یار بودی ، چند گه بی یار باش

شوق میگوید که آسان نیست بی او زیستن

صبر میگوید که باکی نیست گودشوار باش

وصل خواری بر دهد ای طایر بستان پرست

گلستان*خواهی قفس،مستغنی از گلزار*باش

وصل اگراینست و ذوقش این که من دریافتم

گر ز حرمانت بسوزد هجر منت دار باش

صبر خواهم کرد وحشی از غم نا دیدنش

من چو*خواهم مرد گو از حسرت دیدارباش

                                 وحشی بافقی

 

*ها  1 : گل فشان  2 : دیدار  3 : که:: برچسب‌ها: وحشی بافقی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
تنها تو - زهره " منصوره اتابکی "

تنها  توئی  تنها  توئی در خلوت  تنهاییم

تنها تو میخواهی مرا با اینهمه  رسوائیم

ای یار بی همتای م سرمایه ی سودای من

گر بی تو مانم وای من وای از دل سودائیم

جان گشته سرتا پا تنم از ظلمت تن ایمنم

ش د آفتاب   روشنم  پیدا  به  ن ا پیدائیم

من از هوسها رسته ام از آرزوها جسته ام

مرغ قفس بشکسته ام شادم ز بی پروائیم

دانی که دلدارم توئی دانم خریدارم توئی

یارم توئی یارم توئی شادی از این شیدائیم

آن رشک ماه ومشتری آمد به صد افسونگری

گفتم به "زهره " ننگری ای دولت بینائیم

                                   زهره " منصوره اتابکی ":: برچسب‌ها: زهره - منصوره اتابکی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب